تصویر تفاهم نامه همکاری سه جانبه

تصویر تفاهم نامه همکاری سه جانبه

به گزارش روابط عمومی مجموعه کشت و صنعت امید، در راستای چشم انداز آتی شرکت در اجرای نهضت بزرگ کشت کاکتوس آپونتیا، تفاهم نامه سه جانبه ای با موافقت استانداری فارس، سازمان بسیج سازندگی استان فارس و شرکت کشت و صنعت امید منعقد گردیده است.

متن تفاهم نامه بدین شرح است:

{ با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده درکمیته راهبری، نظارت و هماهنگی بند ب تبصره 16 استانداری فارس مبنی بر استفاده 80 درصدی سهم بسیج سازندگی از بودجه فوق به توسعه کاشت کاکتوس آپونتیا، در تاریخ 23 بهمن ماه 1401 شمسی، تفاهم نامه سه جانبه بین طرف های مذکور امضا گردید .}

هدف:

{ مشخص نمودن کامل وظایف و مسئولیت های طرفین در راستای اجرای هر چه بهتر نهضت بزرگ توسعه کاکتوس آپونتیا در استان فارس .}

تعهدات طرفین:

اســـتانداری فـارس
حوزه سرمایه گذاری استانداری فارس مکلف است بودجه مورد نیاز این طرح را به سازمان بسیج سازندگی تخصیص داده و در راستای عملیاتی شدن پروژه نظارت عالی خود را انجام دهد.

بسیــج سازندگـــی
بسیج سازندگی مکلف خواهد بود با توضیح کامل این طرح در مناطق و شهرستانهای هدف که، در فاز اول، شهرستان های کازرون، اوز، فراشبند ، فیروزآباد ، قیرکارزین ، لامرد، مهر ، گراش ، خنج و لار می باشند، نسبت به روشنگری و ترغیب کشاورزان جهت اخذ تسهیلات و کاشت کاکتوس اقدام لازم بعمل آورد.
بررسی مدارک مثبته کشاورزان مناطق هدف و معرفی آنها به بانک های عامل.
نظارت بر کار کشاورزان و اطمینان از کاشت کاکتوس.
معرفی کشاورزان متقاضی به بانک عامل.
پیگیری مجدانه با بانک عامل در خصوص سرعت بخشی تخصیص تسهیلات مصوب به کشاورزان متقاضی.
رابط بین کشاورزان متقاضی و شرکت کشت و صنعت امید و حل و فصل مسائل و مشکلات احتمالی.

شرکت کشت و صنعت امید
تامین نهال کاکتوس آپونتیا کمپرسا با مشخصات فنی بر اساس قرارداد پیوست.
مشاوره در فرایند کاشت ، داشت و برداشت. ( دستورات تغذیه ای، نحوه آبیاری و کلیه دستورات مراقبتی، توسط نماینده کشت و صنعت امید به صورت جامع در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.) خرید تضمینی 20 ساله میوه و برگ کاکتوس بر اساس قرارداد (پیوست) و امضا در دفاتر رسمی. معرفی نماینده یا نمایندگان خود در مناطق هدف، جهت ارتباط کامل با کشاورزان و نظارت عالیه بر فرایند کاشت ، داشت و برداشت. ( در شهرستان هایی که بالای 100 هکتار کاشته شود، نیروی ثابت معرفی و در هکتارهای پایین تر نظارت توسط نیروی سیار شرکت صورت خواهد گرفت.)
نکته: حقوق و مزایای نمایندگان توسط شرکت کشت و صنعت امید پرداخت خواهد شد.

بودجه طرح:

بودجه طرح از محل بند ب تبصره 16 تامین خواهد شد. میزان بودجه توافق شده ، جهت کل پروژه 150 میلیارد تومان خواهد بود. نحوه تخصیص به کشاورزان متقاضی:
از آنجایی که این وام از نوع حمایتی است، با هماهنگی اعضای شرکت کننده در سرمایه گذاری به ازای هر فرد، با داشتن مدارک آب و زمین ملکی یا اجاره ای، مبلغ 150 میلیون تومان وام تخصیص خواهد شد.
نکته بسیار مهم: با توجه به مصوبات موجود و برنامه ریزی بعمل آمده ، بودجه پیشبینی شده از محل بند ب تبصره 16 تکافوی کاشت 1000 هکتار کاکتوس آپونیتا خواهد داشت .

فرایند اجرا:

تخصیص بودجه ( قدرالسهم ) بسیج سازندگی از بند ب تبصره 16 از طرف استانداری. مشخص نمودن شهرستان های هدف با هماهنگی شرکت کشت و صنعت امید. توجیه کشاورزان در خصوص مزایای کشت کاکتوس توسط بسیج شهرستان های هدف. ( اساتید، مربی و کارشناس، همچنین بروشورها و اطلاعات لازم توسط کشت و صنعت امید در اختیار بسیج قرار خواهد گرفت. )

فرایند اخذ تسهیلات:

فرایند اخذ تسهیلات به شرح ذیل توسط بسیج سازندگی به متقاضی اعلام خواهد شد :
هر فرد می بایست حداقل مشخصات یک هکتار زمین و آب را ( چه به صورت ملکی چه به صورت اجاره نامه محضری) به نماینده بسیج شهرستان مربوطه ارائه نماید.
کشاورز می بایست با مراجعه به نماینده شرکت کشت و صنعت امید در شهرستان های مذکور، فاکتور نهال را دریافت کند.
مدارک مورد نیاز توسط کشاورز تهیه و پس از طی فرآیند سامانه تسهیلات از طرف بسیج به بانک عامل جهت اخذ تسهیلات معرفی می گردد.
بانک عامل، مبلغ فاکتور نهال را به حساب شرکت کشت و صنعت امید واریز می نماید.
*شرکت کشت و صنعت امید قرارداد تامین نهال (پیوست) را با کشاورز امضا می نماید.
شرکت کشت و صنعت قرارداد خرید تضمینی میوه و برگ را طبق فرمت پیوست تهیه و در دفترخانه رسمی توسط طرفین امضا می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید